Preskočiť na obsah Přeskočit levý panel Přeskočit na patičku

Informace podle zák. 106/199 Sb.

Informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím:

1. Úplný oficiální název povinného subjektu:
 Obec Klášter Hradiště nad Jizerou

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, vč. podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:
 Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

3. Popis organizační struktury povinného subjektu:
 Starosta: Jiří Navrátil
 Místostarosta: Jiří Štěrba

4. Kontaktní poštovní adresa, telefon, fax, oficiální e-mail:
 Obec Klášter Hradiště nad Jizerou 2
 294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou
 tel.: 326 771 159
 web: www.klasterhradistenj.cz
 e-mail: ou@klasterhradistenj.cz

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
 případné platby můžete zaplatit v kanceláři obecního úřadu.
 Číslo obecního účtu : 4729181/0100 KB Mnichovo Hradiště

6. Identifikační číslo organizace (IČO): 00238007

7. Daňové identifikační číslo (DIČ): nejsme plátci DPH

8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu: Viz Rozpočet

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
 Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:
* ústně v úředních dnech a úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu a  na telefonním čísle 326 771 159.
* písemně poštou na adresu obecního úřadu, faxem na číslo 326 771 159 nebo  elektronickou poštou na adresu obecniho uradu.

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:
 V kanceláři obecního úřadu osobně nebo poštou na adrese:
 Obecní úřad
 Klášter Hradiště nad Jizerou 2
 294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to vč. výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:
* písemně:
 Obecní úřad
 Klášter Hradiště nad Jizerou 2
 294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou

* telefonicky: 326 771 159

12. Název příslušného formuláře, popřípadě místo kde lze tento formulář získat:
 Obec Klášter Hradiště nad Jizerou nevydala žádné závazné vzory formulářů  Pro podání žádostí můžete využít základní vzory na oficiálních stránkách ministerstva vnitra

13. Popisy postupů (návody pro řešení životních situací):
 Popisy postupů (návody pro řešení životních situací) naleznete na Portálu veřejné správy ČR

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:
 viz Vyhlášky na úřední desce
Zákony jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:
 Základní informace jsou zdarma

16. Licenční smlouvy
 Obec nevede žádné licenční smlouvy.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb
K nahlédnutí v kanceláři OÚ

18. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:
 Základní a mateřská škola